22 Ιαν 2010

Συμβουλὴ τοῦ Ἐθνάρχη Βενιζέλου στοὺς ἈντιεξουσιαστὲςΤώρα ποὺ τὰ πνεύματα ἠρέμησαν καὶ τὰ πάθη λειάνθηκαν ἀναφέρω τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα τοῦ Ἐθνάρχη.

*Ἐσεῖς οἱ νέοι ἔχετε ἀπέναντι ἠμῶν τῶν παλαιοτέρων αὐτὸ τὸ μέγα πλεονέκτημα, ὅτι τὴν προσοχήν σας καὶ τὴν δραστηριότητά σας δὲν πρόκειται νὰ ἀπορροφήση πλέον ἡ ἰδέα τῆς ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως. Ὅλη σας ἡ προσοχὴ καὶ ἡ δραστηριότης μέλλει νὰ στραφῆ μόνον εἷς τὴν ὀργάνωσιν τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους εἰς κράτον συγχρονισμένον καὶ εἰς τὴν βελτίωσιν, τὴν καθημερινὴν βελτίωσίν του, τοῦ ἰσχύοντος κοινωνικοῦ καθεστῶτος.
Γνωρίζω ὅτι ἡ ἀνάγκη τῆς βελτιώσεως αὐτῆς ἀπασχολεῖ ζωηρῶς τὰς σκέψεις μεγάλου μέρους τῆς νεολαίας μας. Κάθε ἄλλο παρὰ νὰ σᾶς ἀποτρέψω τοῦ ν’ ἀπασχολῆσθε μὲ τὰ ζητήματα αὐτά.
Ἡ σχετικὴ ἀνησυχία τῆς συνειδήσεώς σας εἶναι κατ’ ἐμὲ σύμπτωμα εὐχάριστον καὶ ὄχι ἀνησυχητικόν, ὡς ἄλλοι πιστεύουν.
Προσέχετε μόνον μὴ παρασύρεσθε εἰς ὑπερβολᾶς ὑπὸ τὸν ἄγαν νεωτεριζόντων.
Ἔχετε βαθειὰ θεμελιωμένην τὴν πεποίθεσιν, ὅτι μόνον διὰ τῆς κανονικῆς λειτουργίας τοῦ δημοκρατικοῦ ἠμῶν πολιτεύματος δύνασθε νὰ πραγματοποιήσητε τὰς εὐγενεῖς ὁρμᾶς τῆς ψυχῆς σας.
Μὴ λησμονῆτε, ὅτι βίαιαι ἀνατροπαὶ ἠμποροῦν νὰ λύσουν, ἂν καὶ ὄχι πάντοτε ἀσφαλῶς, πολιτικὰ προβλήματα καὶ ἰδίως ζητήματα μορφῆς τοῦ πολιτεύματος.
Βίαιαι, ὅμως, ἀνατροπαὶ δὲν δύνανται νὰ φέρουν ὁριστικᾶς μεταρυθμίσεις, ἢ ἂν τὰς φέρουν, συνοδεύονται ἀπὸ τοιαύτας καταστροφᾶς, ὥστε τὸ ἀποτέλεσμα κάθε ἄλλο παρὰ νὰ ἤξιζε τὰς θυσίας*. Ἐφημερὶς Ἐλεύθερον Βῆμα 18 Φεβρουαρίου 1929

Ποιός είναι ο Τέλειος Αντιεξουσιαστής;

Δεν υπάρχουν σχόλια: